Cariera - Impozite Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Cariera

Despre Noi
04.08.2017
Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu organizează, în condițiile legii,  concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcții publice de execuție vacantă:
- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic
      
           Condițiile de desfășurare a concursului:
           Concursul se va desfășura astfel:
-  în data de 05.09.2017
è ora1000, proba scrisă la sediul  Direcţiei de Impozite și Taxe Locale Giurgiu din șos. Alexandriei nr.7, bl.G2,
- proba interviului se va anunţa odată cu afişarea rezultatelor la proba scrisă.

Dosarul de înscriere la concurs se poate depune la registratura instituției până la data de 24.08.2017, ora 1600 şi va conţine în mod obligatoriu:
a) copia actului de identitate;
b) formularul de înscriere(prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008);
c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d) copia carnetului de muncă şi/sau, după caz, adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi,după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice, întocmită conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui A.N.F.P. nr. 192/2013;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterioare derulării concursului de către medicul de familie sau de către unităţile sanitare  abilitate;
g) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
h) declaraţia pe propria răspundere că nu a fost destituit dintr-o funcţie publică sau nu i-a  încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani.

Copiile de pe actele menţionate mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei sau se prezintă în copii legalizate.
 
           Condițiile de participare la concurs:
 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare a fi întrunite în vederea participării la concurs şi ocupării funcţiei publice sunt pentru funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul juridic:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă   durată,absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe juridice
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 9 ani
Relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul resurse umane telefon 0246231521/103.

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTĂ LA
BIROUL JURIDIC, RESURSE UMANE – COMPARTIMENT JURIDIC

1. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
2. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*)
3. Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă
4. Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă (*actualizată*)
5. Legea nr.514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (*actualizată*)
6. Legea nr.53/2003 – Codul muncii(**republicată**)(*actualizată*)
7. Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici (*actualizată*)
8. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici(*republicată*)
9. Legea nr.215/2001 administraţiei publice locale(**republicată**)(*actualizată*)

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu