Cariera - Impozite Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Cariera

Despre Noi
08.12.2017
Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu, organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție vacante de:
-Consilier IA – 1 post – Biroul executări silite

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în ştiinţe economice sau inginerești;
- vechime în specialitatea studiilor: minimum 5 ani;
- cursuri de specializare în domeniul IT.

Concursul se va desfăşura astfel:  
- Data limită de depunere a dosarelor 27 decembrie 2017, ora 16,00
- proba suplimentară în data de 8 ianuarie 2018, ora 10,00
- Proba scrisă în data de 10 ianuarie 2018,  ora 10,00
- Proba interviu în data de 12 ianuarie 2018,  ora 12,00
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Bibliografia necesară :
1. Constituția României
2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
3. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (*actualizată*)

4. Windows Server 2016
  4.1 Curs 20740B: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016 sau alternativ cărți de studiu pentru Examen 70-740
  4.2 Curs 20741B: Networking with Windows Server 2016 sau alternativ cărți de studiu pentru Examen 70-741
  4.3 Curs 20742B: Identity with Windows Server 2016 sau alternativ cărți de studiu pentru Examen 70-742

5. SQL 2016
  5.1 Curs 20764B: Administering a SQL Database Infrastructure sau alternativ cărți de studiu pentru Examen 70-764

6. Dezvoltarea de aplicații web
Developing Business Applications for the Web: With HTML, CSS, JSP, PHP, ASP.NET, and JavaScript
ISBN-13: 9781583473481 sau alte lucrări ce prezintă aceste tehnologii

Relaţii suplimentare la sediul: șoseaua Alexandriei numărul 7, bl. G2, telefon: 0246231521, interior 103.

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu