Cariera - Impozite Locale Giurgiu

Go to content

Main menu:

Cariera

Despre Noi
23.01.2018

18.01.2018

16.01.2018

08.01.2018

14.12.2017
Direcția de Impozite și Taxe Locale, cu sediul în localitatea Giurgiu, șoseaua Alexandriei, numărul 7, județul Giurgiu organizeazã concurs conform Legii nr. 188/1999 pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante,  de: Șef Birou la Biroul impozite și taxe persoane juridice

Concursul se va desfășura la sediul instituției astfel:  
- Proba scrisă în data de 16.01.2018,  ora 10,00
- Proba interviu în data de 18.01.2018,  ora 12,00

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice sau juridice;
- studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 2 ani.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs în termen de 20 zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, Partea a III-a la sediul instituției.
Relaţii suplimentare la sediul: șoseaua Alexandriei, numărul 7, bl. G2, telefon: 0246231521, interior 103

BIBLIOGRAFIE PENTRU OCUPAREA FUNCŢIEI PUBLICE DE CONDUCERE VACANTĂ LA BIROUL IMPOZITE ȘI TAXE PERSOANE JURIDICE

1. Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
2. Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal (Titlul IX)(*actualizată*)
3. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală (*actualizată*)
4. H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal(*actualizată*)
5. O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor (*actualizată*)
6. Legea nr.188/1999 (r2), privind Statutul funcționarilor publici (*actualizată*)
7. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici (*republicată*)

Atribuţiile postului:

1. Coordonează activitatea de constatare, stabilire, impunere a impozitelor şi taxelor locale datorate de contribuabili persoane juridice;
2. Asigură respectarea prevederilor legale în vigoare cu privire la întocmirea şi depunerea în termen a declaraţiilor de impunere de către contribuabili persoane juridice;
3. Verifică, cu respectarea procedurilor stabilite prin lege, impunerea din oficiu, în cazul contribuabililor persoane juridice care nu au depus declaraţia de impunere în termen sau care nu şi-au corectat declaraţia depusă oficial – dacă este cazul;
4. Coordonează transmiterea deciziilor de impunere contribuabililor persoane juridice;
5. Coordonează transmiterea către contribuabilii, persoane juridice, a deciziilor de impunere pentru sumele stabilite din oficiu;
6. Coordonează identificarea şi impunerea persoanelor juridice care deţin proprietăţi, dar care nu au fost declarate, în vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale;
7. Întocmeşte informări în legătură cu verificarea, constatarea şi stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi cu măsurile luate pentru respectarea legislaţiei fiscale;
8. Coordonează gestionarea documentelor referitoare la impunerea fiecărui contribuabil persoană juridică, grupate într-un dosar unic fiscal (rol unic);
9. Asigură contribuabililor persoane juridice asistenţă cu privire la modul de întocmire a declaraţiilor de impunere;
10. Urmăreşte încasarea impozitelor şi taxelor locale în cadrul termenului de prescripţie;
11. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pe fiecare contribuabil şi propune măsuri pentru încasarea acestora;
12. Coordonează transmiterea de titluri executorii şi somaţii pentru debitele restante aferente tuturor categoriilor de impozite şi taxe locale;
13. Răspunde la îndeplinirea procedurii până la expirarea termenului de prescriere a dreptului de a cere executarea silită;
14. Colaborează cu alte instituţii în vederea identificării şi clarificării situaţiei fiscale a debitorilor persoane juridice;
15. În urma constatării procedurii insolvenței unor contribuabili persoane juridice va avea în vedere trecerea în evidenţa separată;
16. Asigură şi răspunde de integritatea, confidenţialitatea şi securitatea datelor conţinute de fiecare dosar fiscal;
17. Aplică prevederile OSGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice;
18. Îndeplineşte funcţia de membru în comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi/sau dezvoltării sistemului de control intern managerial din cadrul Direcţiei;
19. Răspunde de etapa –Registrul riscurilor – din programul de implementare a sistemului de control managerial în conformitate cu OMFP nr. 946/2005 privind aprobarea codului controlului intern din entitate;
20. Urmăreşte permanent situaţia sumelor restante pentru fiecare contribuabil persoană juridică privind impozitele şi taxele locale;
21. Verifică existența poliței de asigurare împotriva dezastrelor naturale -  PAD și a certificatului de performanță energetică;
22. Constată contravențiile și aplică sancțiunile prevăzute de  Legea nr. 260/2008, privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor;
23. Propune măsuri pentru raționalizarea permanentă a lucrărilor, simplificarea evidenței și sporirea operativității în furnizarea informațiilor necesare fundamentării deciziilor;
24. Răspunde de buna cunoaștere a reglementărilor legale specifice atribuțiilor care-i revin și asigură aplicarea corectă a acestora;
25. Răspunde de respectarea normelor de conduită și deontologie în raporturile cu agenții economici și ceilalți contribuabili;
26. Asigură confidențialitatea datelor și informațiilor care, potrivit legii, constituie secret de serviciu și/sau nu pot fi date publicității;
27. Răspunde de respectarea circuitului documentelor conform normelor legale și normelor interne;
28. Respectă normele privind securitatea și sănătatea în muncă şi normele P.S.I.;
29. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de reglementările legale în vigoare sau dispuse/delegate  de Directorul executiv.

     Consiliul Local al Municipiului Giurgiu  - Directia de Impozite si Taxe Locale

     Operator de date cu caracter personal nr. 10984
     Sos. Alexandriei,Nr.7,Bl. G2; 080641  Giurgiu, Romania

     Telefon: 0246231521,Fax 0246218893
                                                        Acasa  | Website Map
Back to content | Back to main menu